Algemene voorwaarden Offertecontrole.nl

Offertecontrole.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69775710 en is gevestigd aan de Celsiusstraat 32 te (1704 RW) Heerhugowaard.

Artikel 1 – Begrippen

 1. 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Offertecontrole.nl (hierna: Offertecontrole).
 4. Diensten: de diensten die Offertecontrole aanbiedt, zijn: het verlenen van inkoopadviezen omtrent prijs-kwaliteit verhoudingen van offertes van zakelijke printercontracten, alsmede het analyseren van prijs-kwaliteit verhoudingen van reeds afgesloten zakelijke printercontracten.
 5. Printercontract: het contract door Opdrachtgever afgesloten voor de lease van zakelijke printer(s).
 6. Opdracht: de uitvoering van de Overeenkomst door Offertecontrole ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde dienst(en).
 7. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening op afstand waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 8. Website: de websites die Offertecontrole gebruikt is www.offertecontrole.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Offertecontrole, elke Overeenkomst tussen Offertecontrole en Opdrachtgever en op elke dienst die door Offertecontrole wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Offertecontrole aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Offertecontrole is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Offertecontrole gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Elk aanbod is in beginsel slechts 30 dagen geldig, tenzij expliciet anders aangegeven in het aanbod. Offertecontrole is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Offertecontrole het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Offertecontrole gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Offertecontrole niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. (Op)Levertijden in het aanbod van Offertecontrole zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Offertecontrole niet tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard door middel van digitale bevestiging via de website van Offertecontrole.
 2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Offertecontrole, zal Offertecontrole de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 3. Offertecontrole is niet gehouden aan een aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Offertecontrole zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Offertecontrole een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Alle overeenkomsten worden in beginsel aangegaan op basis van een resultaatverplichting (no cure no pay).
 3. Annulering van een reeds bevestigde opdracht, welke een door Offertecontrole aangetoonde kennelijke besparing en/of verbetering bevat, is niet mogelijk. Indien Opdrachtgever een dergelijke opdracht na bevestiging annuleert, blijven de overeengekomen kosten verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande aan de Overeenkomst door Offertecontrole bepaald dat de Opdrachtgever tot een specifiek overgekomen aantal dagen na totstandkoming van de Overeenkomst de Overeenkomst nog kosteloos kan annuleren. Indien een betaling in termijnen is overgekomen, laat dat de toepasselijkheid van voorgenoemde betalingsplicht onverlet.
 4. Opdrachtgever is indien de uitvoering van Diensten reeds is aangevangen in beginsel niet gerechtigd om een Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever tussentijds opzegt, is hij de overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen. Daarnaast is Opdrachtgever de door Offertecontrole reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht verschuldigd. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken. Opdrachtgever kan onder uitzonderlijke omstandigheden de overeenkomst tussentijds opzeggen voor ene door Opdrachtgever te beoordelen gegronde reden met vergoeding van 25% van de orderwaarde. Een door Opdrachtgever betwiste prijs geldt nimmer als gegronde reden.
 5. Zowel Opdrachtgever als Offertecontrole kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 6. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Offertecontrole ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Artikel 7 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden. Offertecontrole zal hiervoor een nieuw aanbod doen. Offertecontrole is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Offertecontrole Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

Artikel 8 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De vergoeding ziet op 33% van de totstandgekomen verschil.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd.
 1. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Offertecontrole gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 2. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Offertecontrole te voldoen zoals benoemd in de Overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 werkdagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 3. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Offertecontrole. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Offertecontrole een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Indien overeengekomen dat betaling in termijnen plaats zal vinden, is Offertecontrole in ieder geval gerechtigd om hiervoor maandelijks 10% van het per maand verschuldigde bedrag aan administratiekosten voor te rekenen.
 4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Offertecontrole gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 5. Offertecontrole is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Offertecontrole kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.
 6. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, is Offertecontrole gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Offertecontrole zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Offertecontrole meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Uitvoering dienstverlening

 1. Offertecontrole zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Offertecontrole niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Offertecontrole, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Offertecontrole is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De offerte of het huidige contract dient in elk geval de volgende belangrijke elementen te bevatten: type machines, de prijs, afdruk in zwart-wit of kleur. Eventueel bijgeleverde software dient tevens te worden vermeld.
 5. Opdrachtgever begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de dienstverlening van Offertecontrole ziet op het zowel analyseren en adviseren van offertes en indien een besparing mogelijk is, vervolgens namens Opdrachtgever gaat onderhandelen met de betreffende aanbieder. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de opdracht aan Offertecontrole verstrekt is Opdrachtgever gebonden aan de opdracht en de daaruit voortvloeiende kosten.
 6. Het advies is afhankelijk van de wensen die Opdrachtgever met de Leverancier bespreekt, zoals vastgelegd in de door Opdrachtgever geüploade offerte. Slechts enkel en alleen ten aanzien van de overeengekomen prijs in de offerte kan Offertecontrole onderhandelen over de prijs. Opdrachtgever kan enkel onderhandelen over een prijs op basis van de wensen die Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt. De inhoud van de offerte (aantal en/of soorten printers, cartridges etc) is uitgesloten van de onderhandelingen. Hierbij kan tevens onderhandeling plaatsvinden over de inhoud van de overeenkomst indien en voor zover dit van invloed is op een verlaagde prijsstelling.

Artikel 11 – (Op)Levering

 1. De opleveringstermijn bedraagt in beginsel 7 werkdagen tenzij expliciet anders door Offertecontrole bij Overeenkomst is overeengekomen. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Offertecontrole of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Offertecontrole recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Offertecontrole gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Offertecontrole spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 4. Indien Opdrachtgever akkoord dient te geven op een verzoek van Offertecontrole, is de uiterlijke termijn om hierop te reageren 3 dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereageerd, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te hebben gegeven. Indien hierna toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden kunnen hiervoor meerkosten gerekend worden.

Artikel 12 – Garanties

Offertecontrole voert de diensten en werkzaamheden uit zonder daarbij enige garantie te geven dat er enige besparing mogelijk is. Indien en voor zover Offertecontrole namens Opdrachtgever onderhandelingen voert, biedt Offertecontrole geen garantie dat het voor Opdrachtgever gewenste resultaat gehaald wordt. De adviezen die Offertecontrole biedt in het kader van de door hem geboden diensten betreffen nimmer een juridisch advies. De adviezen zijn gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en leiden nimmer tot aansprakelijkheid van Offertecontrole ten aanzien van de te verwachten behalen resultaten.       

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Offertecontrole gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Offertecontrole de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@offertecontrole.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Offertecontrole verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Offertecontrole tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Offertecontrole op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting

 1. Offertecontrole heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, tekeningen en modellen, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Offertecontrole is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Offertecontrole is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Offertecontrole is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Offertecontrole wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Offertecontrole, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Offertecontrole zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Offertecontrole buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Offertecontrole bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Offertecontrole, is Offertecontrole uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Offertecontrole binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Offertecontrole deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Offertecontrole in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Offertecontrole leidt tot aansprakelijkheid van Offertecontrole, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.
 3. Offertecontrole is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Offertecontrole geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade.
 4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Offertecontrole overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde strategieën, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 5. Offertecontrole is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 6. Offertecontrole staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Offertecontrole verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Aansprakelijkheid van Offertecontrole voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Alsmede de door derden uitgebrachte c.q. verstrekte (onjuiste)informatie op basis waarvan Offertecontrole haar dienstverlening baseert dan wel uitvoert.
 8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Indien Opdrachtgever onjuiste informatie doorgeeft of heeft verzuimd relevante informatie door te geven, is Offertecontrole niet aansprakelijk indien het resultaat afwijkt van de verwachte resultaten. Opdrachtgever ten gevolge van het door hem verlenen van onjuiste informatie geen rechten ontlenen aan een afwijkend resultaat.
 9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Offertecontrole vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Offertecontrole binnen een half jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 10. Het sluiten van de overeenkomst met Offertecontrole betreft een momentopname van de prijs/kwaliteit verhouding van de door Opdrachtgever gewenste offerte. Offertecontrole is derhalve niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding indien er na het sluiten van de overeenkomst een voor Opdrachtgever gunstigere offerte beschikbaar komt.
 11. De aansprakelijkheid van Offertecontrole eindigt in elk geval na verloop van een half jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Offertecontrole berusten bij Offertecontrole en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Alle door Opdrachtgever aangeleverde content blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Offertecontrole.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Offertecontrole en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Offertecontrole op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Offertecontrole zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Offertecontrole niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Offertecontrole en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Offertecontrole verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Offertecontrole van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Offertecontrole voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Offertecontrole verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Offertecontrole of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@offertecontrole.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Offertecontrole de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Offertecontrole zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Offertecontrole en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Offertecontrole kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Offertecontrole en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Algemene voorwaarden opgesteld door MBKrecht

Wij zitten aan uw kant van de onderhandelingstafel.

Follow Us

Email: Info@offertecontrole.nl
Telefoon: 0852460257
Adres:
Ceintuurbaan 30
Postbus 21
8024 AA Zwolle
KVK 74400436